შეფასება

შეფასება

5 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 93%
4 * 7%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 0%
შეფასება
14 ხმა
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
9,00 b
აღწერა:
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 2010 წლის 17 სექტემბერს. ეს კოდექსი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად განსაზღვრავს საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა და ფუ საქართველოს საგადასახადო კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 2010 წლის 17 სექტემბერს. ეს კოდექსი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად განსაზღვრავს საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა და ფუნქციონირების ზოგად პრინციპებს, აწესრიგებს საქართველოს საბაჟო საზღვარზე მგზავრის, საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს, სამართლებრივ ურთიერთობაში მონაწილე პირის, გადასახადის გადამხდელისა და უფლებამოსილი ორგანოს სამართლებრივ მდგომარეობას, განსაზღვრავს საგადასახადო სამართალდარღვევის სახეებს, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევისათვის პასუხისმგებლობას, უფლებამოსილი ორგანოსა და მისი თანამდებობის პირების არამართლზომიერ ქმედებათა გასაჩივრების წესსა და პირობებს, საგადასახადო დავის გადაწყვეტის წესს, არეგულირებს საგადასახადო ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს.
09.03.2018 მდგომარეობით