შეფასება

შეფასება
წიგნები
საქართველოს კონსტიტუცია

ფასი 3,00a

01.11.2017 მდგომარეობით
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი

ფასი 8,00a

23.08.2017 მდგომარეობით
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

ფასი 9,00a

09.03.2018 მდგომარეობით
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

ფასი 9,00a

31.10.2017 მდგომარეობით