შეფასება

შეფასება

5 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 88%
4 * 12%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 0%
შეფასება
8 ხმა
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
8,00 b
აღწერა:
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 1997 წლის 14 ნოემბერს. ამ კოდექსის საფუძველზე საქართველოს საერთო სასამართლოები სამოქალაქო საქმეებს განიხილავენ ამ კოდექსით დადგენ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 1997 წლის 14 ნოემბერს. ამ კოდექსის საფუძველზე საქართველოს საერთო სასამართლოები სამოქალაქო საქმეებს განიხილავენ ამ კოდექსით დადგენილი წესების მიხედვით. სამოქალაქო საქმეების წარმოება ხორციელდება საპროცესო კანონმდებლობით, რომლებიც მოქმედებს საქმის განხილვის, ცალკეული საპროცესო მოქმედების შესრულების ან სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების დროს.
02.11.2017 მდგომარეობით