შეფასება

შეფასება

5 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 92%
4 * 0%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 8%
შეფასება
13 ხმა
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული და საპროცესო კოდექსი
6,00 b
აღწერა:
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 1999 წლის 25 ივნისს. ეს კოდექსი განსაზღვრავს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის და აღ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 1999 წლის 25 ივნისს. ეს კოდექსი განსაზღვრავს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის და აღსრულების, ადმინისტრაციული საჩივრის და განცხადების განხილვის, ადმინისტრაციული გარიგების მომზადების, დადებისა და შესრულების წესს. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 1999 წლის 23 ივლისს. ეს კოდექსი განსაზღვრავს საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ ადმინისტრაციული საქმეების განხილვისა და გადაწყვეტის საპროცესო წესებს.
29.09.2017 მდგომარეობით