შეფასება

შეფასება

5 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 100%
4 * 0%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 0%
შეფასება
8 ხმა
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი
9,00 b
აღწერა:
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა მიიღო 1984 წლის 15 დეკემბერს. ეს კოდექსი განსაზღვრავს, თუ რომელი მოქმედება ან უმოქმედობა წარმოადგენს საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა მიიღო 1984 წლის 15 დეკემბერს. ეს კოდექსი განსაზღვრავს, თუ რომელი მოქმედება ან უმოქმედობა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, რომელი ადმინისტრაციული სახდელი, რომელი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ და რა წესით შეიძლება დაედოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენს.
02.08.2017 მდგომარეობით