საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

ფასი 8,00a

03.11.2017 მდგომარეობით
საქართველოს შრომის კოდექსი

ფასი 3,00a

17.07.2017 მდგომარეობით
საჯარო სამსახურის შესახებ ნორმატიული აქტების კრებული

ფასი 6,00a

04.08.2017 მდგომარეობით